Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for SELEK Online Shopping


1. Anvendelse

1.1 Anvendelse.
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med SELEK's tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om SELEK's salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til SELEK udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg
Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele
Produkter og reservedele, som SELEK sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. SELEK sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 12 måneder efter, at det er leveret til kunden.

3.2 Ydelser
Tilknyttede ydelser, som SELEK sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning
Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som SELEK sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i EU. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er SELEK i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for EU. Kunden skal skadesløsholde SELEK, i det omfang SELEK måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

4.1 Pris
Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger SELEK's gældende prisliste på det tidspunkt, hvor SELEK bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling
Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest på forfaldsdagen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente 
Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som SELEK er uden ansvar for, har SELEK ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse 
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra SELEK, har SELEK ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud
SELEK's tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er SELEK i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for SELEK, medmindre SELEK meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer
Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til SELEK skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.

6.3 Ordrebekræftelser
SELEK tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde SELEK.

6.4 Ændring af ordrer
Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden SELEK's skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår
Hvis SELEK's bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til SELEK skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse
SELEK leverer alle solgte produkter og reservedele ab lager.

7.2 Leveringstid 
SELEK leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3 Undersøgelse 
Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til SELEK. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til SELEK, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse.
Hvis SELEK forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer SELEK kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse 
Hvis SELEK undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til SELEK. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti

9.1 Garanti
SELEK garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 36 måneder fra oprindelig levering.

9.2 Undtagelser 
SELEK's garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med SELEK's instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som SELEK er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til SELEK. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til SELEK, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give SELEK de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som SELEK beder om.

9.4 Undersøgelse
Inden rimelig tid efter at SELEK har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler SELEK kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til SELEK. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til SELEK. SELEK bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5 Afhjælpning.
Inden rimelig tid efter at SELEK har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper SELEK fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

9.6 Ophævelse 
Hvis SELEK undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at SELEK har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 60 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til SELEK. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar

10.1 Ansvar 
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Produktansvar
SELEK er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde SELEK, i det omfang SELEK måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Ansvarsbegrænsning
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan SELEK's ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som SELEK netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis SELEK har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Indirekte tab
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er SELEK ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.5 Force majeure 
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er SELEK ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for SELEK's kontrol, og som SELEK ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører SELEK.

11.2 Krænkelse
Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal SELEK for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

12. Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge SELEK's erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse
Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over SELEK's fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed 
Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Gældende lov og værneting

13.1 Gældende lov
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk lov.

13.2 Værneting
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.